-

Driver følgende mottak: 

 Sogndal


Postadresse : 

Uttrågata 35,5700 Voss

Sentralbordnummer: 47 77 89 00
 

----------------------------------------


LEDIGE VIKARIAT 
 
Lopex Mottak AS er ein privat driftsoperatør som etter avtale med UDI driv mottak for asylsøkjarar i Sogndal. Sogndal statlege mottak for asylsøkjarar har vore i drift sidan 2001, vi er plassert på Kaupanger og har ein kapasitet på 175 plassar.
 
Økonomiansvarleg 100%
 
-             Informere og rettleie bebuarar i rettar og plikter etter UDI sitt pengereglement
-             Arkiv og kontroll av bebuarregister
-             Syte for rett utbetaling til alle bebuarar
-             Lage nedbetalingsplanar og betale rekninger
-             Registrere og kontrollere opplysningar i fagsystemet Sesam
-             Lage refusjonskrav til UDI
-             Gjennomføre internkontroll av inntekt og formue
 
Det er krav til minimum ett års utdanning innan økonomi eller rekneskap.
 
Informasjonsansvarleg i 100% stilling
 
-             Planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg etter UDI sine modular
              Registrering i fagsystemet Sesam
-             Ansvar for busettingsarbeid
-             Kontakt med norskundervisninga, IMDI, UDI, kommunar og andre instansar
 
Det er krav om pedagogisk utdanning i stillinga.
 
For begge stillingane gjeld følgande:
 
-Krav om førarkort
-Søkar må kunne takle ein hektisk kvardag og må kunne ta del i alle oppgåver innanfor mottaksdrifta.
-Søkar må ha god evne til samhandling med bebuarar i sårbare situasjonar
-Krav til gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftleg
-Krav til politiattest
 
Ber om at tidlegare tilsette melder frå om ”fortrinnsrett” til stillinga.
 
For meir informasjon ring mottaksleiar på tlf.55694160 eller dagleg leiar Hroar Espeland tlf. 477 78 900.
 
Søknad vert å sende til post.sogndal@lopex.no innan 18.07.17.


 

Website Builder drives av  Vistaprint