-

Driver følgende mottak: 

Voss, Sogndal, Kvinesdal 
og EM Kvinesdal

Postadresse : 

Uttrågata 35,5700 Voss

Sentralbordnummer: 47 77 89 00
 

----------------------------------------

LEDIGE STILLINGER


FRIVILLIGHETSKOORDINATOR VED VOSS STATLEGE MOTTAK 

50 % stilling 
 

Krav til kompetanse: 

- pedagogisk utdanning på høgskulenivå
- lokal kunnskap og erfaring frå frivillig sektor, undervisning, informasjonsarbeid eller kursverksemd

Prosjektperiode: 01.09.16 - 31.12.16 kan verte lenga
Søknadsfrist: 19.08.16

----------------------

MOTTAKSLEDER KVINESDAL MOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE
 
100 % stilling – Dagtid
 
Arbeidsoppgåver:
 
-   Dagleg ansvar for drifta
-   Utarbeide plan og rapport både internt og eksternt
-   Økonomi og budsjett
-   Personal- og turnus ansvar
-   Tett samarbeid mottaksleiar
-   Samarbeid med UDI, politi, Kvinesdal kommune, helsetenester, lokalsamfunn m.m
 
Kvalifikasjonar:
 
-    Krav om høgare utdanning og helst erfaring innan leiing
-    Erfaring frå mediehandtering og gode samarbeids evner er ein klar fordel
-    Du må vera ryddig og strukturert i det administrative arbeidet
-    Som leiar må du ha ein tydelig måte å leia på, være løysningsorientert samt ha gode     
     samarbeidsevner
-    Du må være eit godt førebilete og jobba mot å skape eit godt arbeidsmiljø.
-    God økonomikunnskap og økonomiforståing
-    Bør ha førarkort
-    Erfaring frå fleirkulturelt arbeid er ein fordel.
-    Gode norsk og engelsk kunnskapar vert vektlagd
-    Personlege eigenskaper vert vektlagd
 
Felles for alle stillingane:
 
-   Ha den daglege omsorga for bebuarane våre. Det vil innebære tett oppfølging og    
     tilrettelegging av kvardagen til ungdommane
-    Være en god rollemodell og trygg vaksenperson som ungdommane kan støtte seg til
-    Legge til rette for daglege rutiner og gjeremål
-    Observere og kartlegge/følgje opp særskilte behov hos bebuarane
-    Sikre at bebuarane blir følgd opp i høve gjeldande krav frå UDI
-    Ein fordel å ha førarkort
-    Gode norsk og engelskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 
Vi tilbyr:

-   Utfordrende arbeidsoppgaver og moglegheit for fagleg utvikling.
-   Opplæring og fellessamling.
-   Kurs og opplæring i dei ulike fagområda gjennom UDI.
-   Pensjons- og forsikringsordningar
-   Tarifflønn 


Søknadsfrist: 02.09.16

Send søknad her:

Website Builder drives av  Vistaprint